Vijftien betoverende bossen

Vijftien betoverende bossen

Bron: Huffington Post

Amazone11948790692681194879059444_KW_v2

Fjordland11948790692681194879059625_KW_v2

ZwarteWoud11948790692681194879062362_KW_v2

Tongass11948790692681194879063112_KW_v2

Jiuzhaigou11948790692681194879064085_KW_v2

Monteverde11948790692681194879065876_KW_v2

Yunque11948790692681194879067706_KW_v2

Huangshan11948790692681194879067740_KW_v2

Redwood11948790692681194879067774_KW_v2

Shirakami11948790692681194879067808_KW_v2

Durmitor11948790692681194879068208_KW_v2

Olympic11948790692681194879068869_KW_v2

Bwindi11948790692681194879069162_KW_v2 © Wikicommons

Ghats11948790692681194879069198_KW_v2 © Wikicommons

Nantahala11948790692681194879069234_KW_v2