De 15 mooiste metrostations

De 15 mooiste metrostations
© A. Savin

Bron: Travel and Leisure/MS

Kievskaya11950134830721195013438723_KW_v2 © A. Savin

Kievskaya111950134830721195013440567_KW_v2 © Geo Swan

Washington11950134830721195013441327_KW_v2 © KKMD

Washington111950134830721195013442895_KW_v2 © AgnosticPreacherskid

Arts11950134830721195013444022_KW_v2 © Clicsouris

Arts111950134830721195013448082_KW_v2 © Tangopaso

Tashkent11950134830721195013449517_KW_v2 © Elya

Tashkent111950134830721195013453667_KW_v2 © Elya

Bilbao11950134830721195013454195_KW_v2 © Ardo Beltz

Bilbao111950134830721195013462172_KW_v2 © Laukatu

Avtovo11950134830721195013463089_KW_v2

Avtovo111950134830721195013463850_KW_v2 © Matthias Kabel

Dubai11950134830721195013465773_KW_v2 © Epa

Dubai111950134830721195013492747_KW_v2 © Epa

Pecherska11950134830721195013468669_KW_v2 © Serguei Trouchelle

Pecherska111950134830721195013470251_KW_v2 © Amy81

Tcentralen11950134830721195013471429_KW_v2 © Jon Aslund

Tcentralen111950134830721195013472370_KW_v2

Karlsplatz11950134830721195013473372_KW_v2 © Hlohning

Karlsplatz111950134830721195013473908_KW_v2 © Gryffinder

Komsomolskaya11950134830721195013475762_KW_v2

Komsomolskaya111950134830721195013476749_KW_v2 © Epa

Stadelhofen11950134830721195013477403_KW_v2 © Rolandzh

Stadelhofen111950134830721195013477830_KW_v2 © Qtea

Volkstheater11950134830721195013479111_KW_v2 © Manfred Werner

Volkstheater111950134830721195013480575_KW_v2 © Gryffinder

Alameda11950134830721195013481301_KW_v2 © Espencat

Alameda111950134830721195013481533_KW_v2 © Javier Rejas

Iidabashi11950134830721195013481722_KW_v2 © Ddeco

Iidabashi111950134830721195013482073_KW_v2 © 663Highland