Instagram wedstrijdreglement

Wedstrijden in Knack Weekend en op www.weekend.be

Algemeen

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

Deze wedstrijd staat open voor de lezers van Knack Weekend en bezoekers van Weekend.be die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van het magazine en de site, van de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde plaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Deelname aan de wedstrijd

Artikel 2

Men kan alleen via het Instagram account van Knack Weekend deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer aan deze wedstrijd mag slechts één keer deelnemen en kan hij/zij bijgevolg slechts één prijs winnen.

Elke persoon kan slechts 1 x meespelen ook al heeft hij/zij verschillende Instagram-accounts. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende Instagram-accounts heeft en hiermee verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd. De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Artikel 3

De Wedstrijd heeft plaats van 14 februari 2016 om 00.00 uur tot en met 18 februari 2016 om 23.59 uur.

Artikel 4

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer verbinding maken met zijn persoonlijke openbare Instagram-account en een foto posten aan @knackweekend met de hashtags #WeekendLovesYou. Enkel foto’s die aan deze eisen voldoen zijn geldig. De Winnaar zal worden gekozen door een jury, aangesteld door de Organisator van de Wedstrijd, die de originaliteit, creativiteit en grappigheid van de foto evalueert.

Artikel 5

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Artikel 6

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 7

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Bepaling van de winnaar(s)

Artikel 8

De Winnaars zijn degenen die enerzijds een foto hebben gepost met de hashtags #WeekendLovesYou en vermelding van @knackweekend op hun persoonlijke openbare Instagram-account, en die anderzijds door de Organisator van de Wedstrijd geselecteerd worden op basis van de originaliteit, creativiteit en grappigheid van de geposte foto.

Artikel 9

De Organisator van de Wedstrijd zal de Winnaars op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen op zijn persoonlijke openbare Instagram-account en vraagt naar het adres (domicilie) van de winnaars zodat de prijs zo snel mogelijk kan opgestuurd worden.

Artikel 10

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon/het gezin woonachtig op dit adres.

Artikel 11

De prijzen zullen niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. De prijs is BTW inbegrepen. De prijzen die binnen de 6 maanden, volgend op het verwittigen van de winnaars, zoals aangegeven in artikel 9, niet afgehaald werden komen te vervallen. Er zal nadien geen enkele vordering meer onderzocht worden.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Roularta Media Group noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Artikel 12

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Artikel 13

Deelnemers aan deze wedstrijd maken kans om volgende prijzen te winnen:

  • 1ste plaats: pakket van Rituals (Himalaya scrub, Shikakai Secret, Briljant Bliss, Energy Bubbles:, Honey touch, Shakra water)
  • 2de plaats: pakket van L’Occitane (Shea Butter Comforting Oil, Shea Butter Soothing Fluid, Shea Butter Comforting Mist
  • 3de plaats: pakket van Weleda (Amandel Bodylotion, Amandel Verzachtende Douchecrème, Amandel Verzachtende Handcrème)

Slotbepalingen

Artikel 14

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan de organisatoren op hun adres. Het reglement staat ook op de website Weekend.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 15

De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Roularta Media Group en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij Roularta Media Group met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 16

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website Weekend.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content