De mooiste bestemmingen 2011 volgens National Geographic

De mooiste bestemmingen 2011 volgens National Geographic

Ulaanbataar11949040866821194904081846_KW_v2

Plitvice11949040866821194904082664_KW_v2

Sardinie11949040866821194904084015_KW_v2

Tasmanie11949040866821194904084509_KW_v2

Noorwegen11949040866821194904084742_KW_v2

Uruguay11949040866821194904084802_KW_v2

Shimla11949040866821194904084847_KW_v2

Messinia11949040866821194904084883_KW_v2

Dominica11949040866821194904084927_KW_v2

Namibie11949040866821194904085014_KW_v2

Laos11949040866821194904085050_KW_v2

Kodiak11949040866821194904085270_KW_v2

Schotland11949040866821194904085306_KW_v2

Tunesie11949040866821194904085343_KW_v2

Palawan11949040866821194904085379_KW_v2

ZwarteZee11949040866821194904085423_KW_v2

Gaspe11949040866821194904085459_KW_v2

Shihoku11949040866821194904085495_KW_v2 © Wikicommons

Papoea11949040866821194904085539_KW_v2

Koerdistan11949040866821194904085785_KW_v2 © Wikicommons