De 25 beste skylines

De 25 beste skylines

Bron: Emporis/MS

Miami11950483457051195047747573_KW_v2

Recife11950483457051195047753035_KW_v2 © Leonardo Stabile

Jakarta11950483457051195047754408_KW_v2

Buenos11950483457051195047760786_KW_v2

Osaka11950483457051195047765138_KW_v2 © Highland

Macau11950483457051195047765261_KW_v2 © Reuters

Mumbai11950483457051195047803825_KW_v2 © Deepak Gupta

Rio11950483457051195047804196_KW_v2

Kuala11950483457051195047804710_KW_v2

Beijing11950483457051195047805738_KW_v2 © Reuters

Shenzhen11950483457051195047806516_KW_v2

Chongqing11950483457051195047806647_KW_v2 © Jonipoon

Toronto11950483457051195047806787_KW_v2 © Reuters

Moskou11950483457051195047807631_KW_v2 © Azov

Guangzhou11950483457051195047807983_KW_v2 © Reuters

Tokio11950483457051195047808054_KW_v2 © Morio

Bangkok11950483457051195047808443_KW_v2

Shanghai11950483457051195047809547_KW_v2 © Wikicommons

Dubai11950483457051195047809706_KW_v2

Seoul11950483457051195047811239_KW_v2 © Patriotmissile

SaoPaulo11950483457051195047812139_KW_v2 © Reuters

Singapore11950483457051195047812263_KW_v2 © Jecco

Chicago11950483457051195047814245_KW_v2

NewYork11950483457051195047814404_KW_v2 © Reuters

Hongkong11950483457051195047814728_KW_v2