Wedstrijdreglement Weekend Blog & Digital Awards

Wedstrijdreglement Weekend Blog & Digital Awards wedstrijden, in samenwerking met Mini, Lidl en Avance


Algemeen

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

Aan deze wedstrijd kunnen lezers van Knack Weekend en bezoekers van Weekend.be deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van het magazine en de site, van de maatschappijen die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, alsook hun gezinsleden. De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.


Deelname aan de wedstrijd

Artikel 2

Men kan alleen via de site www.BlogAwards.be deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer aan deze wedstrijd mag slechts één keer deelnemen en kan hij/zij bijgevolg slechts één prijs winnen, op volgende manier:

Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met e-mailadres, naam, voornaam, adres (domicilie) en geboortedatum. Voor personen die zich voorheen reeds registreerden op de site, volstaat het e-mailadres, naam, voornaam, gemeente en postcode. De registratiepagina moet volledig ingevuld worden. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt uitgesloten uit de wedstrijd. Per postadres wordt slechts 1 deelnameformulier aanvaard.

De login (e-mailadres, naam, voornaam, adres, gemeente en postcode) waarmee een deelnemer aan de wedstrijd deel neemt moet dus correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij inlogt als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk is dat zijn/haar inloggegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 1 x meespelen. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd. Hetzelfde geldt wanneer meerdere deelnameformulieren ingezonden worden met hetzelfde postadres De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Artikel 3

Elke deelnemer aan de wedstrijd moet antwoorden op de wedstrijdvra(a)g(en) en de eventuele schiftingsvra(a)g(en) en moet alle gevraagde gegevens op deelnemingsformulier volledig en correct invullen om kans te maken op een prijs.

Artikel 4

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Artikel 5

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 6

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.


Bepaling van de winnaar(s)

Artikel 7

De winnaar(s) worden bepaald tussen diegenen die de wedstrijdvra(a)g(en) en eventuele schiftingsvra(a)g(en) juist beantwoord hebben en op basis van een zo goed mogelijke benadering van het juiste antwoord op de schiftingsvraag, waarbij het kleinste verschil met het correcte antwoord de doorslag geeft. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord of de beste benadering doorstuurde. De vragen en oplossingen, en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, overeenkomstig art. 15 van dit reglement. De lijst van winnaars kan geen voorwerp zijn van betwisting.

Artikel 8

De mededingers hebben bij registratie, zoals aangegeven in artikel 2, hun adres (domicilie) op gegeven. Alle winnaars worden persoonlijk op dit adres of via hun opgegeven e-mail gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Artikel 9

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon/het gezin woonachtig op dit adres.

Artikel 10

De prijzen zullen niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. De prijs is BTW inbegrepen. De prijzen die binnen de 6 maanden, volgend op het verwittigen van de winnaars, zoals aangegeven in artikel 9, niet afgehaald werden komen te vervallen. Er zal nadien geen enkele vordering meer onderzocht worden.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Roularta Media Group noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Artikel 11

Voortvloeiend uit de innig van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.


Prijzen

Artikel 12

Het betreft vier nationale wedstrijden:

Mini Best Branded Blog: 2x Best Branded Blog Award en 6 maanden rondrijden met een Mini Clubman in de kleuren van de winnende blog. Er is 1 Nederlandstalige winnaar en 1 Franstalige winnaar. De inschrijvingen lopen van 9 september 2015 tot en met 27 september 2015.

Mini Shoppingtrip: 1x Shoppingtrip met de nieuwe MINI Clubman. De MINI wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die 18 jaar of ouder is en beschikt over een rijbewijs. Verder gelden er geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Deze wedstrijd loopt af op het einde van de stemronde op 25 oktober om 23u59. De deelnemer die het dichts bij het juiste aantal liters antwoordt, wint de wedstrijd. Bij een ex aequo wordt de winnaar willekeurig gekozen.

De winnaar wint een weekendje weg met een MINI. Deze prijs is een BONGO bon, Geef Mij Maar Amsterdam. Voor de verplaatsing met een nieuwe MINI Clubman gedurende deze twee dagen wordt een MINI ter beschikking gesteld. De datum wordt gekozen in overleg met MINI Belux en in functie van beschikbaarheid.

Lidl Award: 1x Lidl Award, een jaar winkelen bij Lidl (een volle winkelkar per week ter waarde van 59,95 euro) en integratie van blog & recept van de blogger in Lidl folder en website (timing en inhoud overeen te omen met winnaar). De winnaar wordt geselecteerd aan de hand van de 20 finalisten in de categorie Food. Lidl kiest de winnaar op basis van diens blog toegankelijkheid, klare taal, etc voor niet-foodies (‘in welke mate de foodblog niet-foodies aanzet tot koken’).

Avace: 2 paar schoenen naar keuze uit de Avance collecties van Coco Bella, Mezura en/of Antonio Barbieri. Er is 1 nationale winnaar. Deze wedstrijd loopt van 14 oktober 2015 tot en met 25 oktober 2015.


Slotbepalingen

Artikel 13

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan de organisatoren op hun adres. Het reglement staat ook op de website Weekend.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 14

De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Roularta Media Group en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij Roularta Media Group met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 15

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website Weekend.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content