Wedstrijdreglement kruiswoordpuzzels

Wedstrijdreglement kruiswoordpuzzel in Knack Weekend Algemeen

Artikel 1: WedstrijdprincipeAan deze wedstrijd kunnen lezers van Knack Weekend deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van het magazine en de site, van de maatschappijen die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, alsook hun gezinsleden. De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Deelname aan de wedstrijd

Artikel 2Deelnemen aan de kruiswoordpuzzel in Knack Weekend kan op 2 manieren:

– via SMS: SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6038. Deelnamekost: € 0,8 per verzonden of ontvangen SMS. Totale kost SMS-deelname bedraagt € 3,2

– via telefoon: Bel het gevonden sleutelwoord door via uw vast telefoontoestel naar 0905 23 063. Deelnamekost: € 2 per oproep.

Deelnemen kan t.e.m. 23u.59 van de eerste dinsdag volgend op de datum van verschijning van het magazine Knack Weekend, tenzij anders aangegeven in het magazine.

Het aantal deelnames per persoon is onbeperkt.

Artikel 3Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 4Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Bepaling van de winnaar(s)

Artikel 5De winnaar(s) worden bepaald tussen diegenen die het gezochte sleutelwoord correct gespeld doorgegeven hebben. De vragen en oplossingen, en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, overeenkomstig art. 12 van dit reglement. De lijst van winnaars kan geen voorwerp zijn van betwisting.

Artikel 6Knack Weekend publiceert het gezochte sleutelwoord en de na(a)m(en) van de winnaar(s) in het magazine Knack Weekend.

Artikel 7De mededingers hebben bij deelname hun adres (domicilie) opgegeven. Alle winnaars worden persoonlijk op dit adres gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de twee maanden na verwittiging vervalt het recht op de prijs. Per gezin of adres wordt slechts 1 prijs per wedstrijd toegekend.

Artikel 8

De prijzen zullen niet uitgewisseld worden tegen baar geld.

Artikel 9

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Slotbepalingen

Artikel 10

Het wedstrijdreglement van de kruiswoordpuzzel kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan de organisatoren op hun adres. Het reglement staat ook op de website Weekend.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 11De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij organisator Digital Data en zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 12

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website Weekend.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content